Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ons platform en de daarin opgenomen gegevens, kan ENNOVATION COMPANY B.V. (hierna aangeduid als: “ENNOVATION”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het platform. ENNOVATION aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform of de (on)bereikbaarheid van het platform.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van dit platform, zijn die van de auteur(s) en partners en niet (noodzakelijkerwijs) die van ENNOVATION. ENNOVATION kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende uitingen.

ENNOVATION kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

ENNOVATION garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op het platform, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van dit platform altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via dit platform verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ENNOVATION behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op dit platform treft u links aan naar andere websites. ENNOVATION is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoon) gegevens.

Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright, en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site(s) die u bezoekt.