Hankook Nederland Voorwaarden

Hankook Nederland

Voorwaarden voor deelname aan kansspelen:
1. Organisator, deelname

De verwijzing naar een geslacht in deze deelnamevoorwaarden verwijst naar beide geslachten.
Het kansspel, de wedstrijd of de verloting („het kansspel“) wordt georganiseerd door Hankook Nederland („de organisator“).

2. Deelname

Een deelnemer neemt deel aan een kansspel door zich aan de op de desbetreffende kansspelpagina vermelde deelnameregels te houden. Deelname aan de verloting is alleen dan mogelijk wanneer de deelnemer zich aan deze regels houdt.
De deelnemer moet de regels van het betreffende kansspel en de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en zich daarmee akkoord hebben verklaard.
Voor deelname aan kansspelen is het absoluut noodzakelijk dat alle gegevens naar waarheid worden ingevuld. Anders is uitsluiting conform punt 4 van toepassing.
Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn en in één van de onderstaande landen wonen: Nederland, België, Luxemburg.
Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van Hankook Nederland, een van de dochterondernemingen en personen die met het kansspel te maken hebben.
Voor zover dat bij een kansspel niet anders is vermeld mag een ieder slechts eenmaal aan de verloting deelnemen.
Deelname is alleen online mogelijk.
De aanmelding moet binnen de op de desbetreffende kansspelpagina genoemde termijn plaatsvinden.

3. Prijzen

De prijzen die kunnen worden gewonnen staan vermeld op de desbetreffende kansspelpagina.
De winnaars worden door het lot bepaald.
De winnaars krijgen per e-mail of telefonisch bericht.
Wanneer een winnaar niet binnen 48 uur op de e-mail reageert of in dezelfde periode niet telefonisch bereikbaar is, heeft de organisator het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen of anderszins over de prijzen te beschikken.
De prijzen kunnen niet worden geruild of in contanten worden uitbetaald. Prijzen kunnen niet aan derden worden overgedragen.
De overhandiging van de prijs wordt met de deelnemer afgestemd; de prijs wordt alleen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs aan de winner persoonlijk overhandigd.
De acceptatie van een product of dienst van de organisator heeft geen invloed op het einde van het kansspel.

4. Voortijdige beëindiging van het kansspel en uitsluiting van de wedstrijd

Hankook Nederland behoudt zich het recht voor, het programma op ieder moment zonder vooraankondiging en zonder opgaaf van redenen te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Zonder enige beperking van dit recht kan Hankook Nederland in het bijzonder van dit recht gebruik maken, wanneer de uitvoering van het kansspel verstoord of gehinderd wordt, bijv. door aanvallen van hackers, technische problemen, manipulaties of storingen in de hardware of fouten in de software of op juridische gronden. De organisator kan niet garanderen dat het kansspel volledig ten uitvoer wordt gebracht. Wanneer de beëindiging door de handeling van een deelnemer wordt veroorzaakt, kan Hankook Nederland een schadevergoeding voor ontstane schade of verliezen van deze persoon eisen.
Hankook Nederland heeft bovendien het recht om een deelnemer op grond van schending van de regels of deze deelnamevoorwaarden of ontoelaatbare beïnvloeding van het verloop van het kansspel van het kansspel uit te sluiten.
Personen, die gebruik maken van verboden hulpmiddelen en door middel van manipulatie anderszins zichtzelf een voordeel verschaffen, worden van het kansspel uitgesloten. Voor zover het in dergelijke gevallen passend is, kunnen de prijzen achteraf ingetrokken of teruggevorderd worden.
Wanneer het kansspel wordt afgebroken kan Hankook Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld of inspanningen die door deelnemers of winnaars werden geleden.

5. Bescherming van de privacy

De door de deelnemers ingevoerde gegevens worden in een eigen databank van Hankook Nederland geregistreerd en uitsluitend ten behoeve van het kansspel gebruikt. De deelnemer gaat akkoord met het gebruik en het bewaren van de gegevens.
De organisator zal de persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend aan derden beschikbaar stellen waar dit voor de uitvoering van het kansspel noodzakelijk is.
De verwerking en het gebruik van de gegevens van de deelnemer gebeurt met inachtneming van de wettelijke privacybepalingen. Het staat de deelnemers te allen tijde vrij om onder Hankook Nederland Siriusdreef 35 2132 WT HOOFDDORP Nederland E-mail: privacy@hankook-europe.com de akkoordverklaring voor het bewaren van de gegevens in te trekken. Deelnemers kunnen eveneens contact opnemen met onze afdeling Gegevensbescherming, indien zij informatie over de van hen geregistreerde gegevens wensen c.q. deze willen laten corrigeren of algemene informatie wil hebben over de verwerking van de persoonlijke gegevens.

6. Juridische procedures, toepasselijk recht

Juridische procedures zijn uitgesloten.